Cenová ponuka a obhliadka zdarma

+421 904 515 100

info@aqua-izoling.sk

Sušenie muriva pomocou jednoradovej injektáže

Všeobecne o problémoch vlhnutí stien, zatekaniu do pivníc , praskaniu stien a injektáži muriva: 

Zákazníci nás kontaktujú predovšetkým ak sa objavia problémy v ich v rodinnom dome, budove, priemyselnom objekte , pivnici a podobne. 

Problém sa objaví vo forme napr. plesní v domov, plesne v rohoch izieb, zvýšená vlhkosť v dome,  objaví sa vlhnutie stien, mokré steny, fľaky na stenách či olupovanie omietky. 

Často krát sa zákazník sám pokúša vyriešiť tento problém či už rôznymi prostriedkami na plesne, odvlhčovačmi muriva , rôznymi zariadeniami na odvlhčenie. 

Po neúspešných pokusoch začnú hľadať iné riešenie, my Vám ponúkame rokmi overenú vysokotlakovú injektáž, ktorá tieto problémy vyrieši.  

Okrem iného Vám vieme pomôcť s pridruženými problémami ako sú praskanuté steny, betónové podložia, stbilizácia stavieb. často krát na obhliadke odhalíme aj iný stavbený problém, ktorý je príčinou. Preto naše obhliadky prevádzame zodpovedne a profesionálne. 

JEDNORADOVÁ MIKROINJEKTÁŽ TEHLOVÉ MURIVO – NÁHRADA VODOROVNEJ IZOLÁCIE ZÁKLADOV

Jednoradovú injektáž pri obnove izolácie základov- poruche, vlhkosti stien, mokrého muriva prevádzame vodorovne v osovej vzdialenosti vrtov 10cm. Priemer vŕtaného otvoru 10 mm. Ukončenie vrtu je 5 cm od konca opačnej strany muriva. Vrty sa uzatvárajú spätnými ventilmi ( paker, obturátor ). Vysoko tlakovými čerpadlami postupne vpravíme dve jednozložkové polyuretánové živice. Prvá aplikačná látka je s nízkou viskozitou preniká aj do štruktúry konštrukčných prvkov, s prítomnou vodou reaguje na pevnú hydroizolačnú látku.

Ešte počas reakcie je vpravená do tlakových komôr druhá polyuretánová živica, ktorá vypĺňa všetky väčšie kaverny a uzatvára aj vŕtané komôrky. Celý proces polyadície – zmeny tekutín na pevné látky prebieha do 1 hodiny. V materiáloch dosahujeme:

1, obnovu vlastnosti pojiva – keď po injektáži dôjde k obnoveniu pôvodných vlastností pojiva (vápennej malty), keď z jednotlivých zrniek piesku je opäť kompaktná hmota . Zmenu vlastností môžeme hodnotiť ako úpravu z MO na M4 (M10).

2, odobratie vlhkosti – keď, pre prebehnutie vlastnej reakcie je nutná prítomnosť vody, tu odoberie vodu z muriva cca 20% . V lokálne suchých miestach je nutné do prevedených vrtov umelo vpraviť vodu , aby bolo zaručené vytvorenie súvislej hydroizolačnej vrstvy.

3, zamedzenie kapilárneho vzlínania – Polyuretán s tvorbou vode nepriepustné štruktúry pri injektáži preniká do mikrotrhlín materiálov, vyplňuje priestory, tvorí izolačnú clonu a tým je zabránené vzniku kapilárneho vzlínania.

Podľa zmeny vlastností použitého pojiva, vyplnenie trhliniek, zníženie vlhkosti je možné uvažovať so zlepšením únosnosti murovaných konštrukcií, v zmysle STN 73 1101 a STN 73 0038.

Prienik látky je aj do trhlín menších než 0,1 mm. Životnosť zreagovanej látky je dlhšia než 100 rokov.

"referencia Aquaizoling injektáž ako obnova hydroizolácie podláh a stien"
"referencia Aquaizoling vysokotlaková injektáž ako obnova hydroizolácie obvodového muriva"

Vysušenie muriva pomocou dvojradovej injektáže

Použitie tohto typu injektáže pri mokrom murive sa aplikuje do murív/steny od 600 do 1000 mm. Vŕtané otvory sa prevádzajú v dvoch radoch s počtom 16 vrtov na bežný meter. Pre murivá od 1000 do 2000 mm je potrebné previesť obojstrannú dvojradovú injektáž z dôvodu rovnomernosti vpravenie aplikačných látok do injektovanej konštrukcie. Popis následného tlakového vpravenia je ako u jednoradovej injektáže.

 

"referencia Aquaizoling izolácia podláh vysokotlakovou injektážou"
"referencia Aquaizoling dvojradová injektáž ako obnova hydroizolácie podláh a stien"

Vlhkosť suterénu a pivníc- Plošná impregnačná a cielená mikroinjektáž

Podľa konštrukčného zloženia môžu byť: impregnačné, cielené, rubové.

Plošná impregnačná injektáž sa používa hlavne v prípade ak máte problém s vlhkou pivnou,  mokrými stenami v suteréne objektov v zastavaných častiach, kedy murivo vykazuje poškodenie vplyvom bočne vnikajúcej  zemnej vlhkosti. Využitie je aj pri spevňovaní zoslabených betónových a kamenných konštrukcií pod úrovňou terénu. Vrty o priemere 10 mm sa prevádzajú do hĺbky 5/6 hrúbky muriva. Po uzatvorení vytvorených komôr sa tlakovým čerpadlom vtlačí potrebná dávka špeciálnej látky, ktorá za prítomnosti vody vypĺňa štruktúru materiálu hydroizolačnou hmotou.  Prienik látky je do mitrotrhlín pod 0,1mm.

Cielená injektáž sa používa na obnovu funkčnosti pôvodnej vertikálnej izolácie pri zhotovení nosných konštrukcií v podzemí do tzv. izolačnej vane. Vrty sú v tomto prípade vedené až tesne k pôvodnej izolácii. Počet vrtov pri cielenej je obyčajne menší ako pri plošnej injektáži. Opäť pomocou tejto technológie predchádzame mokrým stenám či vlhkosti stien v priestore suterénu alebo pivníc.  

Rubová injektáž sa prevádza na podzemných obvodových konštrukciách bez pôvodných vonkajších izolačných prvkov s priamym stykom s terénom. Murivo sa plošne celé prevŕta v rastri. Ako aplikačné látky sa používajú hydroizolačné polyuretánové gély s nízkou viskozitou, ktoré na rubovej strane gravitačne stekajú  a vytvárajú pružnú hydroizolačnú membránu.

Trhliny v budovách a domoch- Opravy trhlín a dilatačných špár

Pre opravu priesakov stykov a trhlín betónových konštrukcií používame pre tento účel vyvinuté polyuretánové živice s vysokou priľnavosťou a podľa potreby aj pružnosťou.

"Aquaizoling a pracovné postupy sušenia muriva a stien"
"referencia Aquaizoling bodová injektáž"

Oprava podláh priemyselných hál

Drátkobetónové podlahy s rôznymi formami úpravy povrchov po ich zhotovení sa režú na vhodné sekčné panely. Nakoľko ohybová únosnosť týchto segmentov nemá vlastnosti obojstranne vystuženej dosky, ale v rade aplikácií svojimi parametrami vyhovuje.

V časovom horizonte, hlavne na komunikačných trasách, nastáva aj keď malým priehybom postupné nerovnomerné utláčanie podložia. Opakovaným pohybom podlahových dosiek sa priehyb zväčšuje, až výkyv príde do kritickej hodnoty vplyvom zmeny rozloženia únosnosti položia a doska sa zlomí. Divoká tvorba celo profilovej trhliny je predmetom následnej reklamácie a hľadania zodpovednosti za tento stav. Aj pri normovom dodržaní všetkých požadovaných kvalitatívnych úkonov zhotovenia skladby podlahy sa tomuto javu ťažko predchádza.

Pre opravu a vyplnenie tvorených kavérn medzi telesom betónovej podlahy a hutneného podložia používame rýchlo reagujúce polyuretánové živice, ktoré po ukončení procesu polyadície ostávajú v trvalej pevnostnej charakteristike. Ich výhoda je v možnosti dopravy na danú lokalitu cez veľmi tenké prietočné profily s použitím vyšších tlakov, ako napr. pri injektovaní cementovým mliekom. Ďalšou výhodou používaných živíc sú ich uzatvorené štruktúry pre vsakovanie vody, čím obnovujú funkčnosť hydroizolácie pod betónom. Rozpad týchto látok prekonáva hranice 60 rokov, takže prevedené opatrenie má dlhodobý charakter. Používané aplikačné látky spĺňajú požiadavky na vlastnosti polyuretánových živíc podľa STN EN 1504-5. Používané látky sú ekologicky nezávadné, aj pre styk s pitnou vodou. Aplikáciu prevádzame pomocou mikroinjektážnej techniky. Realizácia je rýchly pracovný proces umožňujúci obnovenie prevádzky po oprave do 24 hodín bez ďalšieho obmedzenia.

"referencia Aquaizoling spevňovanie podláh"
"referencia Aquaizoling spevňovanie podláh"
"referencia Aquaizoling spevňovanie podláh priemyselných hál"
"referencia Aquaizoling spevňovanie podláh"

Kontrola- meranie vlhkosti stien

"Ponúkame službu merania vlhkosti stien , certifikovaným prístrojom"

Pre našich zákazníkov je v prípade požiadavky samozrejmosťou vykonať meranie vlhkosti stien. Toto meranie sa prevádza prístrojom špeciálnym zariadením, bez poškodenia- vyvŕta sa vzorka muriva, prístroj si ju odváži, vysuší, znovu odváži a vyhodnotí percentuálnu vlhkosť.

Zistenie obsahu vody v materiáloch muriva, resp. betónu prevádzame pri orientačných meraniach dotykovými prístrojmi vyrobených pre tento účel. Konkrétne vizuálne zistenie pri diagnostike nám pomáhajú rôzne typy boroskopov. Tieto prístroje umožňujú priamo na stavbe za prítomnosti zadávateľa prevádzať najpresnejšie merania hmotnostného obsahu vody v materiáloch.